Zapraszamy do rekrutacji od 26.04

Rekrutacja do projektu Tuli luli Dywity – ul: Kwiatowa 23

Trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu Tuli luli Dywity – ul: Kwiatowa 23.

Pozostały dwa wolne miejsca dla osób bezrobotnych / biernych zawodowo.

Dokumenty można składać do 19 maja, osobiście w biurze projektu pod adresem Irysowa 5 w Bartągu, w godzinach 9-14.00 (w dni robocze).

Uprzejmie informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu ” Tuli luli Dywity”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPWM.10.00.00 – Regionalny rynek pracy, Działania RPWM.10.04.00 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 uzyskał pozytywną ocenę.

Rekrutacja rozpocznie się 26.04.2021r. i trwała będzie do 06.05.2021r. z uwzględnieniem rekrutacji uzupełniającej, która trwa przez cały okres realizacji projektu. Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym poinformowane do dnia 14.05.2021. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który zamieszony jest poniżej. W przypadku pytań serdecznie prosimy kierować je na adres e-mail: rekrutacja@zlobek-przedszkole.pl lub pod numerem telefonu 608 681 858. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria: – osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia ponadto: – osoba pracująca, w tym na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim lub – osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym Do żłobka przyjętych zostanie 36 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci w żłobku przez okres od 01.06.2021 do 30.11.2022

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu). Celem projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w nowoutworzonej placówce/oddziale w Dywitach, jako instrumentu oddziaływującego na sytuację zawodową 36 opiekunów (34K i 2M), utrudnioną ze względu na sytuację rodzinną wynikającą z opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: 18 osób pracujących (17K i 1M) oraz 18 osób biernych/bezrobotnych (17K i 1M) w okresie od stycznia 2021 roku do listopada 2021 roku. Planowanymi efektami w projekcie jest powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienia przez 15osób oraz znalezienie lub poszukiwanie pracy przez 15 osób, które przed przystąpieniem do projektu pozostawały bez pracy.

Wartość Projektu: 1 897 157,83 zł

Dofinansowanie: 1 802 299,93 zł Wkład UE: 1 612 584,15 zł

Dokumenty do pobrania:

Zestaw dokumentów rekrutacyjnych Zestaw dokumentów rekrutacyjnych (duża czcionka) Zestaw dokumentów rekrutacyjnych (czarno-białe duża czcionka) Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie