Aktualności

PROJEKT ZAKOŃCZONY 31.03.2021. Rekrutacja do projektu „Opieka nad maluszkami – Tuli, luli” – ul. Wojska Polskiego

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 złożony w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, uzyskał pozytywną ocenę.

Rekrutacja rozpocznie się 11.03.2019r. i trwała będzie do 31.03.2019r. z uwzględnieniem rekrutacji uzupełniającej, która trwa przez cały okres realizacji projektu.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym poinformowane 10.04.2019r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który zamieszony jest poniżej. W przypadku pytań serdecznie prosimy kierować je na adres e-mail: zlobek.rekrutacja.zlobek@wp.pl lub pod numerem telefonu 518 701 760.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:

– osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia

ponadto:

– osoba pracująca, w tym na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

lub

– osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

Do żłobka przyjętych zostanie 24 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci w żłobku przez okres od 01.06.2019r. do 31.01.2021r.

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Celem projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w nowoutworzonej placówce/oddziale w Olsztynie, jako instrumentu oddziaływującego na sytuację zawodową 24 opiekunów (22K i 2M), utrudnioną ze względu na sytuację rodzinną wynikającą z opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: 12 osób pracujących (11K i 1M) oraz 12 osób biernych/bezrobotnych (11K i 1M) w okresie od lutego 2019 roku do stycznia 2021 roku.

Planowanymi efektami w projekcie jest powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienia przez 9 osób oraz znalezienie lub poszukiwanie pracy przez 9 osób, które przed przystąpieniem do projektu pozostawały bez pracy.

Wartość projektu: 1 028 148,76 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 873 926,44 zł.

Dokumenty do pobrania: