Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla żłobka w ramach projektu pn. Dom Rozwoju Malucha. Postępowanie znak ZO/Ż/2/2018.

HANNA WASIAK DOM ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK ul. Bartąg 98, 10-687 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla żłobka w ramach projektu pn. Dom Rozwoju Malucha. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 opublikowanych na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla żłobka w ramach projektu pn. Dom Rozwoju Malucha.Postępowanie znak ZO/Ż/2/2018.

Poniżej zamieszczamy formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami opisujący przedmiotowe zamówienie.

Zapytanie_ofertowe_zlobek catering_06.03.2018