Aktualności

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 opublikowanych na stronie, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/, mające na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót adaptacyjnych w budynku żłobka w ramach projektu pn. Dom Rozwoju Malucha. Postępowanie znakZC/Ż/1/2018 wygrała firma Mikar Karol Miller, za kwotę brutto 48829,83zł