Aktualności

Dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS – ul. Piotrowskiego

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 złożony w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, uzyskał pozytywną ocenę.

Rekrutacja rozpocznie się 08.03.2018r. i trwała będzie do 19.03.2018r. z uwzględnieniem rekrutacji uzupełniającej, która trwa przez cały okres realizacji projektu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:

– osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia

ponadto:

– osoba pracująca, w tym na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

lub

– osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

Do żłobka przyjętych zostanie 24 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci w żłobku przez okres dwóch lat – począwszy od 03.04.2018r.

Celem projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w nowoutworzonej placówce/oddziale w Olsztynie, jako instrumentu oddziaływującego na sytuację zawodową 24 opiekunów (20K i 4M), utrudnioną ze względu na sytuację rodzinną wynikającą z opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: 18 osób pracujących (16K i 2M) oraz 6 osoby bierne/bezrobotne (4K i 2M) w okresie od stycznia 2018 roku do lutego 2020.

Planowanymi efektami w projekcie jest powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka przez 13 osób oraz znalezienie lub poszukiwanie pracy przez 5 osób, które przed przystąpieniem do projektu pozostawały bez pracy.

Wartość projektu: 1 034 217,25 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 879 084,66 zł.

Za rekrutację odpowiedzialny jest kierownik projektu. Posiada on kwestionariusze rekrutacyjne. Dokona on doboru UP w oparciu o:

– Kryteria formalne

– Kryteria dodatkowo punktowane:

1) kobieta 5pkt.

2) osoba z terenów wiejskich – 5pkt. (na podstawie oświadczenia uczestnika)

3) osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności – 5pkt.

4) rodzic dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności – 5pkt.

5) osoba z rodziny wielodzietnej – 5pkt. (na podstawie oświadczenia)

6) osoba o niskich zarobkach – 2pkt. (na podstawie oświadczenia uczestnika)

Powstanie ostateczna lista uczestników, która obejmie 24 osoby(20K, 4M). Powstanie również lista rezerwowa (ok. 10% gr.doc). Osoby z listy rezerwowej będą rekrutowane do projektu w przypadku, gdy UP zrezygnują z udziału w projekcie.

 

Dokumenty do rekrutacji znajdują się w zakładce Rekrutacja.